Riskhantering – roller och ansvar

EU har tagit fram en strategi som bygger på bedömning och hantering av risker för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. För att kunna genomföra effektiva riskbedömningar av arbetsplatsen måste alla berörda personer ha god kännedom om den rättsliga ramen, koncepten, riskbedömningsprocessen och den funktion som processens huvudaktörer ska ha.

Arbetstagarnas roller och ansvar

Det är viktigt att arbetstagarna deltar i riskbedömningen. Eftersom arbetstagarna känner till problemen med och har detaljkunskap om sina arbetsuppgifter bör de vara delaktiga i riskbedömningen. Deras praktiska kunskaper eller kompetens krävs ofta också för att utveckla fungerande förebyggande åtgärder.

Arbetstagarnas deltagande är inte bara en rättighet, det är av avgörande betydelse för att arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete ska bli fungerande och effektivt.

Arbetstagarna och/eller deras företrädare har rätt till/är skyldiga att

 • bli tillfrågade om hur riskbedömningen ska organiseras och hur de personer som ska genomföra den ska utses,

 • delta i riskbedömningen,

 • informera sina överordnade eller arbetsgivare om risker som de upptäcker,

 • rapportera om förändringar på arbetsplatsen,

 • informeras om riskerna för deras hälsa och säkerhet och de åtgärder som krävs för att eliminera eller minska dessa risker,

 • vara involverade i beslutsprocessen när det gäller förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som ska införas,

 • uppmana arbetsgivaren att vidta lämpliga åtgärder och komma med förslag på hur man kan minimera riskerna eller undanröja faran vid källan,

 • samarbeta för att hjälpa arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön är säker,

 • utbildas/få instruktioner om hur åtgärderna ska vidtas,

 • följa arbetsgivarens utbildning och instruktioner för att så långt som möjligt ansvara för sin egen säkerhet och hälsa och för andra personer som påverkas av deras handlingar.

Det är dessutom viktigt att arbetstagarnas företrädare utbildas så att de förstår riskbedömningen och sin egen roll i denna.

Arbetsgivarnas roller och ansvar

Arbetsgivarna ska förbereda sig grundligt för de insatser de måste göra för att uppfylla sitt ansvar genom att göra en riskbedömning och genom att införa de åtgärder som krävs för att garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet. En lämplig förberedelse är att utforma en åtgärdsplan för att eliminera eller kontrollera risker.

Åtgärdsplanen ska omfatta följande:

 • Beställning, organisation och samordning av riskbedömningen.

 • Val av personer med rätt kompetens för att göra bedömningarna.

  • De som utför riskbedömningen kan vara

   • arbetsgivarna själva,

   • anställda som utses av arbetsgivarna,

   • utomstående bedömare och tjänsteleverantörer om personal med rätt kompetens inte finns på arbetsplatsen.

  • Kriterier för rätt kompetens kan vara

   • förståelse av den övergripande strategin för riskbedömning,

   • förmåga att tillämpa denna förståelse på arbetsplatsen,

   • förmåga att identifiera situationer där man behöver hjälp med att genomföra en adekvat riskbedömning och förmåga att beskriva behovet av ytterligare assistans.

 • Samråd med arbetstagarnas företrädare om förfaranden för att utse dem som ska göra riskbedömningarna.

 • Tillhandahållande av nödvändig information och utbildning, nödvändiga resurser och det stöd som behövs till bedömare som är anställda hos arbetsgivaren.

 • Adekvat samordning mellan bedömarna (i tillämpliga fall).

 • Involvering av ledningen och uppmuntran till arbetstagarna att delta.

 • Val av förfaranden för att granska och se över riskbedömningen.

 • Kontroll av att förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder vidtas i enlighet med resultaten av riskbedömningen.

 • Kontroll av att riskbedömningen dokumenteras.

 • Övervakning av skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder och kontroll av att dessa alltid tillämpas på ett effektivt sätt.

 • Information till arbetstagarna och/eller deras företrädare om resultaten av riskbedömningen och om de åtgärder som införs (och se till att dokumentationen görs tillgänglig för dem).

Råd till den som genomför riskbedömningen

Personer som genomför riskbedömningar på arbetsplatser ska känna till följande:

 • Faror och risker som man redan vet föreligger och hur dessa uppkommer.

 • Material, utrustning och teknik som används på arbetsplatsen.

 • Arbetsgång och arbetsorganisation samt interaktionen mellan arbetstagarna och de material som används.

 • Typ av, sannolikhet och frekvens för samt varaktighet av exponeringen för faror. I vissa fall kan detta innebära användning av moderna, validerade mätmetoder.

 • Förhållandet mellan exponeringen för en fara och dess effekt.

 • Rättsliga normer och krav som är relevanta för de risker som föreligger på arbetsplatsen.

 • Vad som anses vara god praxis inom områden där det inte finns några specifika rättsliga normer.

Arbetsgivare ska se till att den som gör riskbedömningen, oavsett om det är en anställd eller en extern konsult, talar med de anställda, eller med andra som i egenskap av underleverantörer utför arbetet.

Om anställda som har olika arbetsgivare arbetar på samma arbetsplats kan bedömarna behöva diskutera med dem om riskerna och om vilka arbetsmiljöåtgärder som tillämpas för att hantera dem. Det är arbetsgivarens sak att arrangera detta.

--HEADING_PAGINATION--