Riskbedömning

Det finns goda skäl till detta. Om riskbedömningar – som är det första steget i en riskhanteringsstrategi – inte utförs väl eller inte utförs alls har förmodligen inte heller lämpliga förebyggande åtgärder identifierats och vidtagits.

Varje år skadas miljoner människor inom EU på arbetsplatsen eller drabbas av allvarlig arbetsrelaterad ohälsa. Det är därför riskbedömning är så viktig - den är en oundgänglig förutsättning för sunda arbetsplatser. Riskbedömning är en dynamisk process som gör det möjligt för företag och organisationer att införa en proaktiv policy för riskhantering på arbetsplatsen.

Därför är det viktigt att alla företag av alla typer och storlekar genomför regelbundna riskbedömningar. En korrekt riskbedömning omfattar bland annat att säkerställa att hänsyn tas till alla relevanta risker (inte bara de omedelbart uppenbara), kontrollera att införda säkerhetsåtgärder är effektiva, dokumentera utfallen av bedömningarna och granska riskbedömningen regelbundet för att hålla den aktuell.

Den viktigaste delen av den europeiska lagstiftningen som rör riskbedömning är rådets ramdirektiv 89/391/EEG. Direktivet har införlivats i nationell lagstiftning. Medlemsstaterna har dock rätt att anta strängare bestämmelser för att skydda arbetstagare (se den särskilda lagstiftning som gäller i ditt land).

Europeiska kommissionen har tagit fram viktig vägledning för att hjälpa såväl medlemsstaterna som arbetsgivare och arbetstagare att uppfylla sina skyldigheter när det gäller riskbedömning enligt ramdirektivet 89/391/EEG. Den information som ges i detta avsnitt bygger på denna vägledning.

Definitioner

Faror

En fara kan utgöras av vad som helst — arbetsmaterial, utrustning, arbetsmetoder, praxis — som kan orsaka skada.

Risker

Kom ihåg att en risk är sannolikheten, hög eller låg, för att någon ska skadas på grund av faran.

Riskbedömning

Riskbedömning är en process för att utvärdera olika arbetsmiljörisker som uppstår till följd av faror på arbetsplatsen. Detta innebär en systematisk granskning av arbetets alla delar där man bedömer

  • vad som kan orsaka skada,

  • om risken kan elimineras eller inte och, om inte,

  • vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas, för kontroll av riskerna.