Fakty i liczby

W tej części przedstawiono pochodzące z różnych źródeł dane dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

 • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – kluczowe podmioty gospodarcze

  Wydaje się, że istnieją ważne powody przemawiające za tym, aby mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom przypisać jako podmiotom gospodarczym kluczowe znaczenie w UE.

  Co się tyczy liczby przedsiębiorstw, w 2013 r. ponad dziewięć na dziesięć (92,4%) przedsiębiorstw w sektorze niefinansowym UE-28 stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, natomiast w przypadku małych przedsiębiorstw wskaźnik ten wyniósł 6,4%.

 • Śmiertelne wypadki według wielkości przedsiębiorstw

  W latach 2008-2012 do największej liczby śmiertelnych wypadków doszło w przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 pracowników.

  Obserwowana w ostatnich latach sytuacja dotycząca wypadków śmiertelnych wskazuje również, że skutki recesji gospodarczej i ożywienia gospodarczego były odczuwalne we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.

 • Przedsiębiorstwa zgłaszające korzystanie z usług BHP

  Zgodnie z przewidywaniami większe przedsiębiorstwa częściej zgłaszają korzystanie z tych usług niż ich mniejsze odpowiedniki.

  Różnice między przedsiębiorstwami różnej wielkości są nieco większe, jeśli wziąć pod uwagę korzystanie z usług specjalistów, takich jak eksperci ds. ergonomicznych warunków pracy czy psycholodzy.

 • Korzystanie z różnych źródeł informacji na temat BHP

  Istotne jest, aby przedsiębiorstwa miały dostęp do informacji, wsparcia i porad.

  Co ciekawe, niemal połowa badanych przedsiębiorstw w UE-28 deklaruje, że w razie konieczności uzyskania tego rodzaju informacji zgłasza się do ubezpieczycieli (48%) i inspekcji pracy (48%).

 • Formalna reprezentacja pracowników w zakładach pracy

  Jak pokazano na wykresie, poziom formalnej reprezentacji pracowników wyraźnie wzrasta wraz z wielkością zakładu pracy.

  Jeśli chodzi o formalną reprezentację pracowników, w 25% zakładów pracy w UE-28 obecna jest rada pracowników, natomiast w 15% zakładów pracy zgłoszono obecność przedstawiciela związków zawodowych.

 • Jak często BHP jest przedmiotem rozmów między przedstawicielami pracowników a kierownictwem

  Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są przedmiotem „regularnych” rozmów między przedstawicielami pracowników a kierownictwem w 56% zakładów pracy w UE-28, w których występuje reprezentacja pracowników.

  Odsetek ten wzrasta znacząco wraz z wielkością zakładu pracy. Natomiast bardziej doraźne działania deklarują częściej najmniejsze zakłady pracy: 41% z nich zgłasza, że rozmowy te mają miejsce „wyłącznie, gdy pojawi się konkretny problem”, przy czym im większy zakład pracy, tym odsetek ten jest mniejszy.