Факти и цифри

В този раздел са приведени данни от различни източници относно ММП.

 • ММП — ключови стопански субекти

  Очевидно има основателни причини да се отдаде решаващо значение на микропредприятията и малките предприятия (ММП) като стопански субекти в ЕС.

  В нефинансовия бизнес сектор на ЕС-28 през 2013 г. броят на микропредприятията е над девет от всеки десет предприятия (92,4%), докато на малките предприятия се падат 6,4%.

 • Злополуки със смъртен изход по класове предприятия

  За периода 2008—2012 г. най-големият дял злополуки със смъртен изход е бил сред работниците в предприятия с до 49 работници и служители.

  Тенденциите на смъртните случаи през последните години също показват, че последиците от икономическата рецесия и възстановяването са били почувствани във всички класове размери.

 • Предприятия, съобщаващи за използване на услуги в областта на БЗР

  Очаквано по-големите предприятия съобщават използването на такива услуги по-често от по-малките.

  Разликите между размерите на предприятията са малко по-изразени, когато се използват специализирани услуги, като експерти по ергономика и психолози.

 • Използване на информация от различни източници

  За предприятията е много важно да имат достъп до информация, подкрепа и консултации.

  Интересно е, че почти половината от анкетираните предприятия в ЕС-28 съобщават за ползване на услугите на осигурителни институции (48%) и инспектората по труда (48 %), когато се нуждаят от този вид информация.

 • Официално представителство на работниците и служителите в предприятията

  Както е показано на фигурата, официалното представителство на работниците и служителите видимо нараства с увеличаването на размера на предприятието.

  Що се отнася до официалното представителство на работниците и служителите, работнически съвети има в 25% от предприятията в ЕС-28, докато за синдикален представител съобщават 15% от предприятията.

 • Колко често се обсъждат БЗР между представителите на работниците и служителите и ръководството

  Въпросите на БЗР се обсъждат „редовно“ между представители на персонала и ръководството в 56% от предприятията в ЕС-28, в които има някакъв вид представителство на работниците и служителите.

  Този дял нараства значително с размера. От друга страна, в най-малките предприятия се наблюдава по-нестандартно реагиране, като 41% от тях съобщават, че такива обсъждания стават „само при възникване на конкретни проблеми“ — процент, който намалява с размера на предприятията.