Riskinarvioinnin tarkoitus

Työnantajien yleisenä velvollisuutena jokaisella työpaikalla on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistaminen kaikkien työhön liittyvien tekijöiden osalta. Riskinarvioinnin tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus toteuttaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojeluun tarvittavat toimenpiteet.

Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa

  • työperäisten riskien ennaltaehkäisy

  • tiedottaminen työntekijöille

  • työntekijöiden kouluttaminen

  • toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavien rakenteiden ja keinojen tarjoaminen.

Vaikka yhtenä riskinarvioinnin tarkoituksena onkin työperäisten riskien ennaltaehkäisy, jonka on aina oltava päämäärä, se ei aina onnistu käytännössä. Jollei riskien poistaminen ole mahdollista, on riskejä vähennettävä ja saatava jäännösriski hallintaan. Jäännösriskiä arvioidaan myöhemmin uudestaan tarkistussuunnitelmassa, jolloin voidaan miettiä toistamiseen riskin poistamismahdollisuuksia esimerkiksi uuden tiedon perusteella.

Riskinarvioinnin järjestäämisen ja soveltamisen on tapahduttava siten, että työnantajat voivat

  • tunnistaa työssä syntyvät vaaratekijät, arvioida niihin liittyviä riskejä sekä määrittellä toimenpiteet omein työntekijöidensä ja muiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen,

  • arvioida riskejä käytettävien työvälineiden, kemikaalien tai valmisteiden valitsemiseksi sekä työpisteen ja töiden järjestämiseksi parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen,

  • tarkistaa, ovatko käytössä olevat toimenpiteet riittäviä,

  • priorisoida toimet, jos arvioinnin tulos edellyttää uusia toimenpiteitä,

  • osoittaa itselle, toimivaltaisille viranomaisille sekä työntekijöille ja näiden edustajille, että kaikki työn kannalta merkittävät tekijät on otettu huomioon ja että riskeistä sekä terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä on tehty tietoon perustuva pätevä ratkaisu,

  • varmistaa, että riskinarvioinnin perusteella tarpeellisiksi katsotut ja käyttöön otetut ennaltaehkäisevät toimet sekä työskentely- ja tuotantomenetelmät todella parantavat työntekijöiden suojelun tasoa.