You are here
OSH_002035_0.jpg

Rizikos vertinimo tikslas

Darbdaviai privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. Įvertinę riziką darbdaviai gali imtis darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti būtinų priemonių.

Šios priemonės gali būti:

  • profesinės rizikos prevencija;

  • darbuotojų informavimas;

  • darbuotojų profesinis mokymas;

  • būtinų priemonių planavimas ir įgyvendinimas.

Nors rizikos vertinimo tikslas yra pašalinti profesinės rizikos veiksnius ir šio tikslo turėtų būti siekiama visuomet, praktiškai tai ne visada įmanoma. Kai rizikos veiksnių pašalinti neįmanoma, reikia mažinti jų kiekį, o veiksnius, kurių pašalinti nepavyksta, – kontroliuoti. Vėliau peržiūrint priemones išlikusi rizika vertintina iš naujo: atsižvelgiant į sukauptas naujas žinias gali būti svarstomos galimybės šalinti jos veiksnius.

Rizikos vertinimas turi būti planuojamas ir atliekamas taip, kad darbdaviai galėtų:

  • nustatyti darbe tykančius pavojus ir įvertinti su šiais pavojais susijusią riziką, nuspręsti, kokių priemonių reikia imtis savo darbuotojų ir kitų darbuotojų sveikatai apsaugoti ir saugai užtikrinti, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

  • įvertinti rizikos veiksnius, kad būtų galima pasirinkti tinkamą darbo įrangą, naudotinas chemines medžiagas ar preparatus, tinkamai įrengti darbo vietą ir organizuoti darbą;

  • patikrinti, ar taikomos priemonės yra tinkamos;

  • suskirstyti pagal svarbą veiksmus, kurių reikia imtis nustačius, kad būtina imtis tolesnių priemonių;

  • parodyti sau, kompetentingoms institucijoms, darbuotojams ir jų atstovams, kad atsižvelgta į visus svarbius darbo veiksnius ir kad sveikatos apsaugos ir saugos užtikrinimo priemonės pasirinktos pagrįstai;

  • užtikrinti, kad atlikus rizikos vertinimą pasirinktos būtinos prevencijos priemonės ir darbo bei gamybos metodai keltų darbuotojų apsaugos lygį.