You are here
OSH_006234.jpg

Rizikos vertinimas – pareigos ir atsakomybe

Europoje darbuotoju sauga ir sveikata užtikrinama vadovaujantis rizikos vertinimo ir valdymo principu. Norint veiksmingai ivertinti rizika darbo vietoje, visi šiame procese dalyvaujantys asmenys turi labai gerai suprasti rizikos vertinimo teisini pagrinda, tiksla, vertinimo eiga ir pagrindiniams procese dalyvaujantiems veikejams skiriamas pareigas (1).

Darbuotojo pareigos ir atsakomybė

Į rizikos vertinimo procesą svarbu įtraukti darbuotojus. Jie žino visas problemas, su kuriomis susiduria dirbdami savo darbą ar atlikdami užduotis, taigi jie turėtų dalyvauti rizikos vertinime. Jų praktinės žinios ir kompetencija dažnai praverčia ir rengiant veiksmingas prevencijos priemones.

Darbuotojų dalyvavimas nėra tik teisė; labai svarbu, kad darbdavio profesinės sveikatos ir saugos valdymas būtų veiksmingas.

Darbuotojai ir (arba) jų atstovai turi teisę ir (arba) pareigą:

 • reikalauti, kad jiems būtų suteikta informacija ir konsultacijos rizikos vertinimo darbe organizavimo ir jį vykdančių asmenų klausimais;

 • dalyvauti atliekant rizikos vertinimą;

 • perspėti vadovus ir darbdavius apie pastebėtus rizikos veiksnius;

 • pranešti apie pasikeitimus darbo vietoje;

 • gauti informaciją apie jų saugos ir sveikatos darbe rizikos veiksnius ir priemones, reikalingas šiai rizikai sumažinti ir pašalinti;

 • dalyvauti sprendžiant, kokių prevencijos ar apsaugos priemonių reikia imtis;

 • reikalauti darbdavio taikyti tinkamas priemones ir teikti pasiūlymus pavojų mažinimo ar rizikos šalinimo jos atsiradimo vietoje klausimais;

 • bendradarbiauti su darbdaviu kuriant saugią darbo aplinką;

 • būti mokomi ir (arba) gauti nurodymus numatomų priemonių klausimais;

 • laikydamiesi darbdavio mokymo ir nurodymų kuo labiau rūpintis savo ir kitų asmenų, kuriems gali turėti poveikio jų veiksmai, sauga ir sveikata.

Darbuotojų atstovus svarbu mokyti suprasti rizikos vertinimą ir jų vaidmenį vertinant riziką.

Darbdavio pareigos ir atsakomybė

Siekdamai tinkamai vykdyti savo pareigą atlikti rizikos vertinimą ir įgyvendinti visas darbuotojų saugai ir sveikatai būtinas priemones darbdaviai turėtų atidžiai parengti savo veiksmus. Rekomenduojama tai daryti vadovaujantis rizikos veiksnių šalinimo ar valdymo veiksmų planu.

Veiksmų plane turėtų būti numatyti šie aspektai:

 • vertinimo vykdymas, rengimas ir koordinavimas;

 • asmenų, kompetentingų atlikti vertinimą, paskyrimas;

  • rizikos vertinimą gali atlikti:

   • pats darbdavys;

   • darbdavio paskirti darbuotojai;

   • nepriklausomi vertintojai ir tarnybos, jeigu darbovietėje trūksta kompetentingų darbuotojų;

  • asmenys savo kompetenciją gali patvirtinti įrodydami:

   • kad jie išmano bendrą rizikos vertinimo metodiką;

   • kad jie geba pritaikyti savo žinias konkrečiai darbovietei;

   • kad jie geba įvertinti situacijas, kuriose jie negali tinkamai įvertinti rizikos be kitų pagalbos, ir kreiptis į kitus patarimo;

 • konsultavimasis su darbuotojų atstovais rizikos vertinimą atliekančių asmenų paskyrimo klausimais;

 • būtinos informacijos, mokymo, išteklių ir paramos vertintojams, kurie yra darbdavio darbuotojai, suteikimas;

 • tinkamo koordinavimo tarp vertintojų užtikrinimas (kur to reikia);

 • vadovybės įtraukimas ir darbuotojų dalyvavimo skatinimas;

 • rizikos vertinimo peržiūros tvarkos nustatymas;

 • užtikrinimas, kad prevencijos ir apsaugos priemonės įgyvendinamos atsižvelgiant į vertinimo rezultatus;

 • rizikos vertinimo protokolavimo užtikrinimas;

 • apsaugos ir prevencijos priemonių stebėsena, siekiant užtikrinti tolesnį jų veiksmingumą;

 • darbuotojų ir jų atstovų informavimas apie rizikos vertinimo rezultatus ir apie numatomas priemones (pateikiant jiems protokolus).

Patarimai riziką vertinantiems asmenims

Rizikos vertinimą darbe atliekantys asmenys turėtų žinoti ir (arba) turėti informacijos apie:

 • jau nustatytus pavojus ir riziką ir kaip ji kyla;

 • darbe naudojamas medžiagas, įrangą ir technologiją;

 • darbo tvarką ir organizavimą ir darbuotojų darbą su naudojamomis medžiagomis;

 • kylančių pavojų rūšį, tikimybę, dažnumą ir trukmę. Tam tikrais atvejais gali prireikti taikyti naujus patvirtintus vertinimo būdus;

 • pavojaus lygio ir jo poveikio sąntykį;

 • teisinius standartus ir reikalavimus, susijusius su darbo vietoje kylančia rizika;

 • kas laikoma gera praktika tais atvejais, kai nėra konkrečių teisinių standartų.

Darbdaviai turi užtikrinti, kad rizikos vertinimą atliekantys asmenys, nesvarbu, ar tai darbuotojai, ar nepriklausomi išorės konsultantai, konsultuotųsi su darbuotojais ar kitais asmenimis (pavyzdžiui, rangovais), kurie atlieka darbą.

Jeigu vienoje darbovietėje dirba skirtingų darbdavių darbuotojai, vertintojai turi keistis informacija apie esamus rizikos veiksnius ir būtinas jų šalinimo priemones. Darbdavys tai turi skatinti.