Εκτίμηση κινδύνου

Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για το γεγονός αυτό. Εάν η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου – η έναρξη της διαδικασίας διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας – δεν διεξαχθεί σωστά ή καθόλου, καθίσταται εξαιρετικά απίθανο να προσδιοριστούν ή εφαρμοστούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ είτε τραυματίζονται είτε βλάπτουν σοβαρά την υγεία τους κατά την εργασία. Για το λόγο αυτό είναι τόσο σημαντική η εκτίμηση κινδύνου, καθώς αποτελεί το κλειδί για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να εφαρμόζουν ενεργή πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στο χώρο εργασίας.

Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντική η τακτική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επιχειρήσεις κάθε είδους και μεγέθους. Η σωστή εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι όλοι οι συναφείς κίνδυνοι (όχι μόνο οι άμεσοι και οι προφανείς) λαμβάνονται υπόψη, τον έλεγχο της αποδοτικότητας των μέτρων ασφάλειας που έχουν υιοθετηθεί, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της εκτίμησης και την τακτική αναθεώρηση της εκτίμησης, ώστε να παραμένει επίκαιρη.

Η Οδηγία-πλαίσιο 89/391. αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου. Η εν λόγω οδηγία έχει μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Τα κράτη μέλη διατηρούν εντούτοις το δικαίωμα επιβολής αυστηρότερων διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων τους (συμβουλευτείτε τη νομοθεσία της χώρας σας σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε βαρύνουσες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη, καθώς και τους εργοδότες και εργαζομένους, στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, όπως προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο 89/391. Οι παρεχόμενες πληροφορίες στην παρούσα ενότητα βασίζονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

Ορισμοί

Πηγές κινδύνου

Πηγή κινδύνου είναι ο,τιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη — υλικά εργασίας, εξοπλισμός, μέθοδοι ή πρακτικές εργασίας.

Κίνδυνοι

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα, μεγάλη ή μικρή, να υποστεί κάποιος σωματική ή άλλη βλάβη από κάποια πηγή κινδύνου.

Εκτίμηση κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου). Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας, η οποία μελετά:

  • τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη

  • κατά πόσον θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου ή όχι,

  • ποια προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα έχουν θεσπιστεί ή πρέπει να θεσπιστούν για τον έλεγχο των κινδύνων.

 

Επιπρόσθετες πηγές