You are here
OSH_001297_0.jpg

Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimas yra svarbiausias Europos požiūrio į nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją aspektas.

Tam yra svarbių priežasčių. Jei rizikos vertinimas – sveikatos ir saugos valdymo pagrindas – atliekamas netinkamai arba iš viso neatliekamas, mažai tikėtina, kad bus nustatytos ar įgyvendintos tinkamos prevencijos priemonės.

Kiekvienais metais milijonai žmonių Europos Sąjungoje susižeidžia dirbdami ar jų sveikatai padaroma didelė žala darbo vietose. Būtent todėl rizikos vertinimas yra toks svarbus – tai raktas į saugias darbo vietas. Rizikos vertinimas yra dinamiškas procesas, padedantis įmonėms ir organizacijoms diegti iniciatyvią darbovietės valdymo politiką.

Dėl šių priežasčių svarbu, kad įvairaus pobūdžio ar dydžio įmonės nuolat vertintų riziką. Tinkamas rizikos vertinimas, be kita ko, užtikrina, kad atsižvelgiama į visus susijusius rizikos veiksnius (ne tik tiesioginius ir akivaizdžius), tikrinamas įgyvendinamų saugos priemonių veiksmingumas, protokoluojami vertinimo rezultatai ir vertinimo procesas reguliariai peržiūrimas į jį įtraukiant naujausius duomenis.

Svarbiausias su rizikos vertinimu susijęs Europos teisės aktas yra Pagrindų direktyva 89/391. Ši direktyva buvo perkelta į nacionalinius teisės aktus. Valstybėms narėms paliekama teisė nustatyti griežtesnes taisykles, siekiant apsaugoti savo darbuotojus (kviečiame susipažinti su konkrečiais savo šalies teisės aktais, susijusiais su rizikos vertinimu) (pateikite nuorodą į „Susipažinkite su informacija, susijusia su rizikos vertinimu savo šalyje“).

Europos Komisija parengė svarbias gaires (pateikite nuorodą į šį dokumentą), kurios bus naudingos valstybėms narėms, taip pat darbdaviams ir darbuotojams, vykdantiems savo rizikos vertinimo pareigą, nustatytą Pagrindų direktyvoje 89/391. Šioje dalyje pateikta informacija pagrįsta šiomis gairėmis.

Apibrėžtys

Pavojai

Pavojai – tai visi veiksniai, galintys padaryti žalos: darbe naudojamos medžiagos, įranga, darbo metodai ar jų taikymas.

Rizika

Rizika – tai didelė arba maža tikimybė, kad pavojus kam nors pakenks.

Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimas – tai darbuotojų saugai ir sveikatai kylančių pavojų darbe vertinimo procesas. Tai sistemingas visų darbo aspektų tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti:

  • kas gali sąlygoti traumą ar padaryti žalos,

  • ar pavojus galima pašalinti ir, jei ne,

  • kokios prevencinės ar apsaugos priemonės taikomos arba turėtų būti taikomos rizikos veiksniams kontroliuoti.

 

Papildomi šaltiniai

Išorės šaltiniai