Čo je OiRA?

OiRA – Online interactive Risk Assessment (interaktívne hodnotenie rizík online) – je webová platforma, ktorá umožňuje vytváranie nástrojov na sektorové hodnotenie rizík v akomkoľvek jazyku jednoduchým a štandardizovaným spôsobom.

Túto platformu vyvíja a udržuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) a je založená na holandskom nástroji na hodnotenie rizík RI&E.

Prečo vznikol projekt OiRA?

Správne hodnotenie rizík je kľúčom k zdravým pracoviskám. Vykonávať hodnotenie rizík však môže byť pomerne náročné, predovšetkým v prípade mikropodnikov a malých podnikov (MMP), ktorým môžu chýbať prostriedky alebo odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na efektívne vykonávanie tohto postupu.

Cieľom projektu OiRA je odstrániť tento problém. Ide o prvú iniciatívu na úrovni EÚ, ktorá podporuje MMP pri hodnotení ich rizík (hlavne prostredníctvom členských štátov a sociálnych partnerov – zamestnávateľských a zamestnaneckých organizácií – na úrovni Európskej únie a na úrovni členských štátov).

Aké sú ciele projektu OiRA?

 • Na európskej úrovni:

  • zvýšiť počet MMP v Európe, ktoré vykonávajú hodnotenie a spravovanie rizík pri práci,

  • prispieť (prostredníctvom správneho hodnotenia rizík) k znižovaniu počtu nehôd na pracovisku a chorôb z povolania a k zlepšovaniu pracovných podmienok,

  • pomôcť podnikom (prostredníctvom správneho hodnotenia rizík) zvýšiť konkurencieschopnosť (znižovaním nákladom vznikajúcich kvôli pracovným nehodám a chorobám, znižovaním práceneschopnosti a pod.).

 • Na vnútroštátnej a sektorovej úrovni:

  • poskytnúť praktické nástroje OiRA mikropodnikom a malým podnikom prostredníctvom ich webových lokalít a podporovať ich používanie,

  • prispievať k plneniu národných cieľov v oblasti znižovania počtu chorôb z povolania alebo pracovných nehôd sprístupnením nástrojov OiRA podnikom.

 • Na úrovni spoločností:

  • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov (všeobecná povinnosť zamestnávateľov a podnikov) podporovaním využívania nástrojov OiRA v spoločnosti a v pracovných priestoroch, a tým aj zavádzať správny proces hodnotenia rizík,

  • demystifikovať proces hodnotenia rizík,

  • zlepšiť pracovné podmienky podporovaním používania nástroja na hodnotenie rizík na pracovisku, a tým aj zlepšovať výsledky spoločností.

Ako OiRA funguje?

OiRA je online platforma, ktorá pozostáva z generátora nástrojov OiRA (kde vývojári môžu vytvárať sektorové nástroje) a sektorových nástrojov OiRA, ktoré sú dostupné prostredníctvom interaktívnej webovej lokality.

Generátor nástrojov OiRA sa poskytuje zadarmo sektorovým partnerom na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako aj vnútroštátnym orgánom v Európskej únii.

Sektoroví sociálni partneri na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni alebo vnútroštátne orgány (vývojári nástrojov) môžu použiť generátor nástrojov OiRA na vytváranie nástrojov na hodnotenie rizík pre rôzne sektory, napríklad pre oblasť kaderníctva. Tieto nástroje — sektorové nástroje OiRA — sú potom sprístupnené pre MMP na vykonávanie hodnotenia rizík.