OiRA:s användargrupp

OiRA:s användargrupp består av de organisationer och människor som utvecklar OiRA-verktygen. Den ska underlätta utvecklingen av OiRA-verktyg genom att stimulera utbyte av verktyg, kunskap och goda tillämpningar, främja samarbete, stärka befintliga förbindelser inom användargruppen samt skapa nya.

Vilka ingår i OiRA:s användargrupp?

 • Branschvisa arbetsmarknadsparter på EU-nivå och nationell nivå (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer)

 • EU-myndigheter och nationella myndigheter (ministerier, arbetsmiljöinspektioner, arbetsmiljöinstitut osv.).

Gruppens medlemmar har regelbunden kontakt med EU-Osha, de träffas en gång per år för att dela med sig av information och erfarenheter och samarbeta genom att dela med sig av innehållet i OiRA-verktygen, marknadsföringsmaterial m.m.


Vill du ingå i OiRA:s användargrupp?

Medlemmarna har följande skyldigheter:

 • Utveckla OiRA-verktyg eller anpassa befintliga verktyg till specifika branscher och nationell lagstiftning.

 • Involvera slutanvändare (arbetsgivare och arbetstagare i mikro- och småföretag eller organisationer) för att se till att OiRA-verktygen uppfyller slutanvändarnas verkliga behov (särskilt under testfasen).

 • Regelbundet uppdatera innehållet i OiRA-verktygen.

 • Sprida OiRA-verktygen och, så långt det är möjligt, bistå slutanvändarna.

 • Samarbeta med EU-Osha och återkoppla om verktygsgeneratorn, materialet och modellen för spridning.

 • Delta i utvärderingar av OiRA-projekt (som ska ledas av EU-Osha).

 • Dela med sig av OiRA-verktyg som de utvecklar, samt den erfarenhet och kunskap som förvärvas under processen, till andra medlemmar i OiRA:s användargrupp.


Vill du ingå i OiRA:s användargrupp?

 • Samarbete på EU-nivå anses generellt som en förutsättning för att utveckla riskbedömningsverktyg, särskilt vid ekonomisk kris och begränsade resurser.

 • Gemensamma satsningar och resurser på EU-nivå: Medlemmarna i OiRA:s användargrupp bygger vidare på vad andra medlemmar gör och redan har utvecklat.

 • OiRA främjar samarbete bland medlemmar i användargruppen och forskare i EU och nationellt.

 • Projektet bygger broar, stärker samarbete och skapar nya sätt att utbyta information.


Vill du ingå i OiRA:s användargrupp?

Om du är en arbetsmarknadspart eller ett nationellt institut eller en myndighet och vill delta i OiRA uppmanar vi dig att först läsa OiRA:s samförståndsavtal, som utgör grunden för samarbete med EU-Osha (och som alla medlemmar i OiRA:s användargrupp måste underteckna). Om du sedan är intresserad, kontakta din nationella kontaktpunkt och berätta det.

När det gäller OiRA:s partnerskapspolitik prioriteras EU-organisationer och EU-medlemsstater. För organisationer och stater utanför EU erbjuder EU-Osha gratis nedladdning av OiRA:s verktygsgenerator (en webbapplikation för utveckling av riskbedömningsverktyg).

Tänk på följande:

 • Användning av programvara kräver kunskap om Plone.

 • EU-Osha uppdaterar kontinuerligt programvaran.

 • OiRA-applikationens källkod erbjuds enligt användarlicensen för fri mjukvara General Public License.