Jak se hodnocení rizik provádí

Na úrovni EU neexistují ustálená pravidla, jak by se mělo hodnocení rizik provádět (měli byste si zjistit, jaké konkrétní právní předpisy týkající se hodnocení rizik existují ve vaší zemi). Existují nicméně dvě zásady, které je třeba mít vždy na paměti, pokud se chystáte provést hodnocení rizik:

 • strukturovat hodnocení takovým způsobem, aby se zajistilo, že se bude zabývat všemi příslušnými nebezpečími a riziky (např. nepřehlížet práce, jako je úklid, které mohou být prováděny mimo běžnou pracovní dobu, nebo přidružená oddělení, jako je lisovna odpadu),

 • po odhalení určitého rizika začít s jeho hodnocením od prvních zásad a ptát se, zda je možné riziko odstranit.

Přístup k hodnocení rizik v několika krocích

V evropských Pokynech khodnocení rizik na pracovišti se navrhuje přístup založený na řadě různých kroků. Není to jediná metoda, jak hodnocení rizik provádět, existuje množství metodik k dosažení stejného cíle. Neexistuje jediná „správná“ cesta k provádění hodnocení rizik a v různých podmínkách mohou fungovat různé přístupy.

Ve většině podniků, zejména malých a středních, by měl dobře fungovat jednoduchý postup hodnocení rizik sestávající z pěti kroků (zahrnující prvky řízení rizik) podobný tomu, který je představen níže.

Krok 1. Určení rizik a ohrožených osob

Vyhledání možných zdrojů nebezpečí na pracovišti, jež mohou způsobit újmu na zdraví, a identifikace pracovníků, kteří by mohli být vystaveni těmto nebezpečím.

Krok 2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit

Posouzení existujících rizik (jejich závažnosti a pravděpodobnosti možné újmy…) a jejich seřazení podle důležitosti.

Krok 3. Rozhodnutí o preventivním opatření

Určení vhodných opatření pro odstranění zjištěných rizik nebo pro jejich udržení pod kontrolou.

Krok 4. Přijetí opatření

Zavedení preventivních a ochranných opatření na základě plánu, v němž jsou stanoveny priority.

Krok 5. Monitorování a přezkum

Hodnocení by mělo být v pravidelných intervalech přezkoumáváno, aby se zajistilo, že bude stále aktuální.

Je však třeba vědět, že lze stejně dobře uplatnit i jiné metody, a to zejména v případě složitejších rizik či okolností. Jaký přístup k hodnocení se použije bude záležet na:

 • povaze pracoviště (např. stálé, nebo přechodné);

 • druhu pracovního procesu (např. opakované operace, rozvíjející/měnící se procesy, příležitostná práce)

 • prováděných úkonech (např. opakovaných, příležitostných nebo vysoce rizikových)

 • technické složitosti.

V některých případech může být vhodné provést jediné hodnocení zahrnující všechna rizika na pracovišti nebo při určité činnosti. V jiných případech může být vhodné použít různé přístupy na různé druhy pracovišť.

Dokumentace hodnocení rizik

Výsledky hodnocení rizik na pracovišti je třeba zaznamenat. Takovýto záznam lze použít jako základ pro:

 • informace, které mají být předány dotčeným osobám,

 • monitorování, kterým se má posoudit, zda byla zavedena nezbytná opatření,

 • důkazy, které mají být předloženy inspekčním orgánům,

 • revizi v případě, že se změní okolnosti.

Doporučuje se zaznamenat alespoň tyto údaje:

 • jméno a funkci osoby či osob provádějících šetření,

 • zjištěná nebezpečí a rizika,

 • skupiny pracovníků, kteří jsou vystaveni obzvláštním rizikům,

 • nezbytná ochranná opatření,

 • podrobnosti o zavedení opatření, např. jméno odpovědné osoby a datum,

 • podrobnosti o následných opatřeních týkajících se monitorování a přezkumu, včetně dat a jmen zúčastněných osob,

 • podrobnosti o účasti pracovníků a jejich zástupců na hodnocení rizik.

Záznamy hodnocení by měly být sepsány po konzultacích s pracovníky a/nebo jejich zástupci a za jejich účasti a dány jim k dispozici pro informaci. Dotčení pracovníci by měli být v každém případě informováni o výsledcích každého hodnocení, které se týká jejich pracoviště, a o opatřeních, která budou v důsledku hodnocení přijata.