Hodnotenie rizík

A existuje na to dobrý dôvod. Ak sa proces hodnotenia rizík, ktorý stojí na začiatku prístupu riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti, riadne nevykoná alebo sa nevykoná vôbec, identifikácia alebo prijatie primeraných preventívnych opatrení je nepravdepodobné.

Každoročne milióny ľudí v EÚ utrpia na pracovisku pracovný úraz alebo závažné poškodenie zdravia. Z tohto dôvodu je hodnotenie rizík také dôležité - je kľúčom k zdravým pracoviskám. Hodnotenie rizík je dynamický proces, ktorý umožňuje podnikom a organizáciám prijať aktívnu politiku riadenia rizík na pracovisku.

Preto je dôležité, aby podniky každého typu a veľkosti pravidelne vykonávali hodnotenia. Riadne hodnotenie rizík zahŕňa okrem iného uistenie, že sa zohľadnili všetky príslušné riziká (nielen bezprostredné alebo zjavné), kontrolu účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, zaznamenanie výsledkov hodnotenia a jeho pravidelnú kontrolu, aby bolo stále aktuálne.

Najdôležitejším európskym právnym predpisom, ktorý sa týka hodnotenia rizík je Rámcová smernica 89/391. Táto smernica je transponovaná do národných právnych predpisov. Členské štáty však majú právo zaviesť prísnejšie opatrenia na ochranu svojich zamestnancov (z tohto dôvodu by ste mali preskúmať konkrétne právne predpisy týkajúce sa hodnotenia rizík vo vašej krajine).

Európska komisia vypracovala dôležité usmernenie , aby pomohla členským štátom, ako aj zamestnávateľom a zamestnancom pri plnení ich úloh spojených s hodnotením rizík ustanovených v Rámcovej smernici 89/391. Informácie uvedené v tomto oddiele sú založené na tomto usmernení.

Definície

Nebezpečenstvá

Nebezpečenstvo môže byť čokoľvek, čo môže spôsobiť ujmu, či už je to pracovný materiál, vybavenie, pracovné metódy alebo postupy.

Riziká

Riziko je pravdepodobnosť, či už vysoká alebo nízka, že niekto môže kvôli týmto nebezpečenstvám utrpieť ujmu.

Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je proces posúdenia rizík pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú z nebezpečenstiev na pracovisku. Ide o systematické preskúmanie všetkých aspektov práce, konkrétne:

  • čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo ujmu

  • či je možné riziko odstrániť a, ak to nie je možné,

  • aké preventívne alebo ochranné opatrenia sa na pracovisku prijali alebo treba prijať s cieľom regulovať riziko.