Lagstiftning

Den viktigaste delen av den europeiska lagstiftningen som rör riskbedömning är rådets ramdirektiv 89/391/EEG. Detta direktiv utgör verkligen ett ramverk av “allmänna principer för att förebygga yrkesbetingade risker… och allmänna riktlinjer för genomförande av dessa principer” (artikel 1.2.). Direktivet innebär att arbetsgivare är skyldiga att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa i alla aspekter av arbetet, och riskbedömning är en väsentlig del av denna obligatoriska hantering av arbetsmiljöfrågor. Enligt direktivet måste riskbedömningen vara utgångspunkten för en fullständig arbetsmiljöprocess. Riskbedömningen spelar en central roll eftersom den gör det möjligt för arbetsgivare att införa de åtgärder som krävs för att skydda de anställdas säkerhet och hälsa. 

Ramdirektivet har införlivats i nationell lagstiftning. Medlemsstaterna har dock rätt att anta strängare bestämmelser för att skydda arbetstagarna (se den särskilda lagstiftning som gäller i ditt land).