You are here

OiRA FAQ

Prøv at kigge i Ofte stillede spørgsmål (FAQ) nedenfor, før du stiller et spørgsmål. Måske er det allerede blevet besvaret.

1. Hvad er OiRA?

Onlineværktøjet til interaktiv risikovurdering (OiRA) er udviklet af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Det er en gratis, let anvendelig webapplikation, der kan hjælpe mikrovirksomheder og små virksomheder med at indføre en trinvis risikovurderingsproces — fra identifikation og evaluering af risici på arbejdspladsen til beslutningsprocessen omkring forebyggende foranstaltninger og gennemførelsen af sådanne foranstaltninger og til overvågning og indberetning.

2. Hvorfor blev OiRA oprettet?

Der er tilstrækkelig med dokumentation til at konkludere, at mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) generelt udviser nogle svagheder, når det drejer sig om risikovurdering og vedtagelsen af en forebyggelsespolitik. OiRA har til formål at overvinde dette for at forbedre arbejdsmiljøet i MSV'er.

3. Hvad er risikovurdering?

Risikovurdering er en systematisk undersøgelse af alle aspekter af arbejdet, hvor der ses på:

 • hvad der kan forårsage legemsbeskadigelse eller andre skader
 • om farerne kan elimineres, og hvis ikke
 • hvilke forebyggelses- eller beskyttelsesforanstaltninger, der bør indføres for at kontrollere risiciene.
4. Hvorfor er ikke alle dele af webstedet tilgængelige på alle EU-sprog?

Kun de mere permanente dele af dette websted er blevet oversat til alle EU-sprog, mens de dele, der opdateres hele tiden, kun findes på engelsk. Dette er et led i bestræbelserne på at rationalisere EU-OSHA's ressourcer.

5. Hvad er OiRA-fællesskabet?

OiRA-fællesskabet består af de organisationer og personer, der udvikler OiRA-værktøjer. Formålet er at lette udviklingen af OiRA-værktøjer ved at stimulere udveksling af værktøjer, viden og god praksis, fremme samarbejde, styrke eksisterende relationer inden for fællesskabet og skabe nye relationer.

6. Er det muligt at oprette et link til OiRA-webstedet?

Ja. EU-OSHA tillader (og tilskynder) links til alle websiderne (OiRA-værktøjer, OiRA-kampagnemateriale …) på OiRA-webstedet.

7. Hvem kan blive OiRA-partner og medlem af OiRA-fællesskabet?

Arbejdsmarkedsparter på sektorplan (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) i EU og i de enkelte lande, samt EU-myndigheder og nationale myndigheder (ministerier, arbejdstilsynsmyndigheder, arbejdsmiljøinstitutioner osv.).

8. Findes der en privatlivspolitik for OiRA?

OiRA-værktøjet stilles til brugernes rådighed af EU-OSHA. Da EU-OSHA er et EU-organ, finder forordning (EF) nr. 45/2001 direkte anvendelse på EU-OSHA, hvilket sikrer, at alle oplysninger behandles loyalt og lovligt, kun indsamles til begrænsede og udtrykkeligt angivne formål og opbevares på en sikker måde.

Følgende typer personoplysninger lagres i værktøjet:

 • kontakt-e-mailadresser
 • navne på personer, der er ansvarlige for de foranstaltninger, der er anført i handlingsplanen (angivelse af navne på disse er ikke obligatorisk)
 • andre navne, der kan indtastes i fritekstfelter

EU-OSHA træffer følgende foranstaltninger for at beskytte personoplysninger:

 • Personoplysninger er ikke tilgængelige for eksterne brugere.
 • Sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang.
 • Passende kryptering af kommunikation.

Privatlivspolitikken for OiRA i sin fulde ordlyd er tilgængelig her.

9. Hvordan deler og tilpasser OiRA-fællesskabet sit arbejde?

Deling sker via creative commons-licenser.

Denne form for licens giver brugerne mulighed for at dele og tilpasse arbejde på en række specificerede betingelser, herunder at arbejdet skal være ikkekommercielt og formålsbestemt.

For yderligere oplysninger henvises til http://creativecommons.org/ og http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Hvilken slags software er OiRA?

OiRA er open-source-software. Gratis og open-source-software tildeles bredt til brugere, så de har mulighed for at bruge og undersøge softwaren og ændre og forbedre dens design via adgangen til dens kildekode.

OiRA er bygget oven på virksomhedsindholdsadministrationssystemet "Plone"(1) og opbevarer sin forretningslogik i add-on-pakkerne "Euphorie" (2) og "osha.oira" (3). Front end bruger den seneste HTML5-teknologi og giver mulighed for rig interaktion med Patternslib-biblioteket (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Hvad tilbyder OiRA-værktøjerne?

OiRA-værktøjerne tilbyder:

 • Et dokument, der registrerer resultaterne af risikovurderingen, og som kan downloades, redigeres og udskrives. Denne registrering kan bruges som udgangspunkt for de oplysninger, der skal videregives til de berørte personer; til overvågning for at fastslå, om de nødvendige foranstaltninger er indført; til dokumentation for tilsynsmyndigheder; og til eventuelle revisioner, hvis omstændighederne ændrer sig.
 • En handlingsplan (der også kan downloades, redigeres og udskrives) med fokus på de forebyggende foranstaltninger, der skal gennemføres, hvem der gør hvad og hvornår osv.
 • En oversigt over alle risiciene. Denne registrering kan bruges som udgangspunkt for videregivelse af oplysninger til de pågældende personer og til overvågning af, om de identificerede risici og de foranstaltninger, der skal træffes, håndteres korrekt eller ej.
 • En oversigt over de forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres. Denne registrering kan bruges som udgangspunkt for videregivelse af oplysninger til de pågældende personer og til overvågning af de identificerede risici og de foranstaltninger, der skal gennemføres inden for de kommende tre måneder.
12. Hvad kræves der for tilmelding til et OiRA-værktøj?

Der skal anføres en gyldig e-mailadresse og en adgangskode. Så snart en bruger tilmelder sig, kan denne begynde at bruge værktøjet (det er ikke nødvendigt at vente på en bekræftelses-e-mail).

Login kræver en e-mailadresse og en adgangskode, og brugeren ledes automatisk til sin registrerede konto.

Vurderingen og login-oplysningerne er personlige og kan ikke ses af andre (se privatlivspolitikken for OiRA).

13. Hvad indebærer det at køre en testsession i et OiRA-værktøj?

En bruger kan begynde at bruge værktøjet uden at tilmelde sig, ved at køre en testsession. Hvis værktøjet derefter opfylder brugerens behov og forventninger, kan denne tilmelde sig ved at angive e-mailadresse og adgangskode. Gæstebrugere kan ikke gemme deres status- eller downloadrapporter.

14. Hvad sker der, hvis en bruger glemmer sin adgangskode?

Brugeren kan anmode om en adgangskodepåmindelse, sådan at loginoplysninger kan tilsendes ved indtastning af en gyldig e-mailadresse.

15. Er det muligt at ændre adgangskoden og/eller e-mailadressen for en konto?

Når brugerne er logget på, kan de klikke på den lille trekant i øverste højre hjørne af websiden (lige ved e-mailadressen) og følge linket for at opdatere deres adgangskode og/eller e-mailadresse.

16. Skal risikovurderingen nødvendigvis gennemføres i én session, eller kan den gemmes, så man kan vende tilbage til den på et senere tidspunkt?

Når OiRA-værktøjssessionen er startet, kan brugeren afbryde den på et hvilket som helst tidspunkt, inden den afsluttes. Brugeren kan genstarte sessionen på et senere tidspunkt ved at vælge titlen på OiRA-værktøjssessionen. Hver gang "fortsæt"-muligheden vælges, gemmes de afgivne oplysninger.

17. Er det muligt at åbne et nyt OiRA-værktøj for at gennemføre en ny vurdering med det samme værktøj (ved brug af den samme konto)?

Når brugerne er logget på, skal de klikke på den lille trekant i øverste højre hjørne (lige ved navnet på det OiRA-værktøj, de bruger). Så får de adgang til forudgående sessioner og risikovurderinger, og brugerne kan vælge funktionen "Start en ny session". Der kan gemmes flere sessioner ved brug af det samme værktøj og den samme konto, forudsat at de har fået forskellige titler. Det er vigtigt, at brugerne registrerer e-mailadressen, adgangskoden og titlen på hver OiRA-værktøjssession.

18. Hvad sker der, hvis en bruger oplever problemer med at se OiRA på en computer, tablet eller mobiltelefon?

Det er vigtigt at sikre sig, at der bruges den seneste version af internetbrowseren. Det anbefales at bruge følgende internetbrowsere for at få den bedste visning: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox og Safari.