Riskihindamise eesmärk

Igal tööandjal on üldine kohustus tagada töötajate ohutus ja tervishoid töö kõikides aspektides. Riskihindamise korraldamise eesmärk on võimaldada tööandjatel võtta meetmeid, mida on vaja tööohutuse tagamiseks ja töötajate tervise kaitsmiseks.

Meetmed on muu hulgas järgmised:

  • tööriskide ennetamine;

  • töötajate teavitamine;

  • töötajate koolitamine;

  • meetmete rakendamiseks vajalike korralduste ja vahendite tagamine.

Kuigi riskihindamise üks eesmärke on töökohal esinevate riskide ennetamine – ning selle poole tuleb alati püüelda – ei pruugi see praktikas olla alati võimalik. Kui riskide kõrvaldamine ei ole võimalik, tuleb riske vähendada ja allesjäävaid riske piirata. Hiljem hinnatakse ülevaatusprogrammi raames allesjäänud riske uuesti ja siis saab kaaluda riski kõrvaldamise võimalikkust, näiteks uute teadmiste abil.

Riskihindamine peaks olema üles ehitatud ja korraldatud nii, et aidata tööandjatel:

  • teha kindlaks tööl tekkivad ohud ja hinnata nendega seotud riske, määrata kindlaks, milliseid meetmeid nad peaksid töötajate tervise ja ohutuse kaitsmiseks võtma, arvestades õiguslike nõuetega;

  • hinnata riske, et valida parimate teadmiste põhjal välja sobilikud tööseadmed, keemilised ained või valmistised, töökoha planeering ja töökorraldus;p>

  • kontrollida, kas kasutatavad meetmed on piisavad;

  • reastada meetmed tähtsuse järgi, kui hindamise tulemusena leitakse, et vaja on võtta lisameetmeid;

  • tõendada endale, pädevatele asutustele, töötajatele ja nende esindajatele, et kõiki tööga seotud tegureid on arvesse võetud ning et riskide ja tervise ning ohutuse kaitsmiseks vajalike meetmete kohta on tehtud põhjendatud otsus;

  • tagada, et riskihindamise tulemusena kindlaks tehtud ja kasutusele võetud ennetusmeetmed ning töö- ja tootmismeetodid parandavad töötajate kaitstuse taset.