Risku novērtēšanas nolūks

Ikvienā darbavietā viens no darba devēju galvenajiem pienākumiem ir gādāt par darbinieku drošību un veselības aizsardzību ikvienā ar darbu saistītā aspektā. Risku novērtēšanas veikšanas nolūks ir ļaut darba devējiem īstenot vajadzīgos darba drošības un veselības aizsardzības pasākumus.

Pie šiem pasākumiem pieder:

  • darba vides risku novēršana;

  • darbinieku informēšana;

  • darbinieku apmācība;

  • vajadzīgo pasākumu īstenošanai nepieciešamo organizāciju un līdzekļu nodrošināšana.

Lai gan risku novērtēšanas nolūks ietver darba vides risku novēršanu, un tam vienmēr jābūt arī mērķim, praksē to ne vienmēr var izpildīt. Ja risku likvidēšana nav iespējama, riski jāsamazina un atlikušajam riskam jānodrošina kontrole. Vēlāk šādu atlikušo risku atkārtoti novērtē, iekļaujot pārbaudes programmā, un var pārskatīt tā likvidēšanas iespēju, iespējams, ņemot vērā jaunas zināšanas.

Risku novērtēšana jāizveido un jāpiemēro tādā veidā, lai darba devējiem palīdzētu:

  • apzināt darbavietā radītos apdraudējumus un novērtētu riskus, kas saistīti ar šiem apdraudējumiem, ļaujot noteikt, kādi pasākumi jāveic, lai aizsargātu darba ņēmēju un citu darbinieku veselību un drošību, ievērojot tiesību aktu prasības;

  • izvērtēt riskus, kas sekmētu vislabāk informētās izvēles izdarīšanu par darba inventāru, izmantotajām ķīmiskajām vielām un preparātiem, darbavietas aprīkojumu un darba organizāciju;

  • pārbaudīt, vai veiktie pasākumi ir piemēroti;

  • noteikt pasākumu prioritāti, ja novērtējuma rezultātā ir nepieciešami papildu pasākumi;

  • parādīt sev, kompetentām iestādēm, darbiniekiem un to pārstāvjiem, ka visi faktori, kas attiecas uz darbu, ir ņemti vērā, un ka ir izdarīts uz zināšanām balstīts, derīgs spriedums par risku un pasākumiem, kas nepieciešami drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai;

  • garantēt, ka profilakses pasākumi, kā arī darba un ražošanas metodes, kas pēc risku novērtēšanas veikšanas ir nepieciešamas, sniegtu darbinieku aizsardzības līmeņa uzlabojumu.