Hoe voer je een risicobeoordeling uit?

Er zijn geen voorschriften op EU-niveau over de manier waarop een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd (ga na welke specifieke wetgeving op het gebied van risicobeoordeling in uw land van toepassing is). Bij de risicobeoordeling moet echter altijd rekening worden gehouden met de volgende twee beginselen:

 • de beoordeling moet zo zijn gestructureerd dat alle relevante gevaren en risico's onder de loep worden genomen (met inbegrip van taken die snel over het hoofd worden gezien zoals schoonmaken, dat mogelijk buiten de normale werktijden wordt uitgevoerd, of ondersteunende diensten zoals het samenpersen van afval);

 • wanneer een risico wordt vastgesteld, moet de risicobeoordeling beginnen bij de fundamentele vraag of het risico kan worden vermeden.

Een stapsgewijze aanpak van risicobeoordeling

De European Guidance on risk assessment at work stelt een stapsgewijze aanpak voor. Dit is niet de enige methode voor uitvoering van een risicobeoordeling; er bestaan meerdere methoden die hetzelfde doel dienen. Er is niet één “juiste” manier om een risicobeoordeling uit te voeren, en verschillende benaderingen kunnen in verschillende situaties hun doel bereiken.

Voor de meeste bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, voldoet de onderstaande vijfstappenaanpak (met inbegrip van elementen van risicobeheer) prima.

Stap 1. Gevaren onderkennen en nagaan wie risico loopt

Nagaan welke dingen op het werk mogelijk schade kunnen berokkenen en bepalen welke werknemers aan de betreffende gevaren bloot kunnen staan.

Stap 2. De risico's evalueren en de prioriteit ervan vaststellen

De bestaande risico's inschatten (de ernst van en de kans op mogelijke schade…) en rangschikken in volgorde van belang.

Stap 3. Voorzorgsmaatregelen bepalen

Geschikte maatregelen bepalen om de risico's te elimineren of onder controle te houden.

Stap 4. Maatregelen uitvoeren

De preventieve en beschermende maatregelen doorvoeren met behulp van een prioriteitenplan.

Stap 5. Controleren en onderzoeken

De risicobeoordeling moet regelmatig opnieuw tegen het licht worden gehouden om te zorgen dat deze up-to-date blijft.

Toch zijn er ook andere methoden die net zo effectief zijn, vooral voor complexere risico's en situaties. Welke aanpak bij de risicobeoordeling wordt gekozen, hangt af van:

 • de aard van de werkplek (bijv. een vaste onderneming of een tijdelijke);

 • de aard van de activiteiten van het bedrijf (bijv. terugkerende activiteiten, ontwikkelende/veranderende processen, oproepwerk);

 • de uitgevoerde taak (bijv. repetitief, incidenteel of met hoog risico);

 • technische complexiteit.

In een aantal gevallen is één enkele beoordeling waarbij alle risico's van een werkplek of activiteit worden geïnventariseerd, voldoende. In andere gevallen zijn wellicht verschillende benaderingen nodig voor verschillende onderdelen van een werkplek.

De risicobeoordeling documenteren

De resultaten van risicobeoordelingen op het werk moeten worden gedocumenteerd. Een dergelijk document kan als basis dienen voor:

 • gegevens die aan de betrokken personen moeten worden doorgegeven;

 • controle of de benodigde maatregelen zijn ingevoerd;

 • bewijs voor toezichthoudende instanties;

 • herzieningen als de omstandigheden wijzigen.

Het verdient aanbeveling in het document ten minste het volgende op te nemen:

 • de naam en de functie van de persoon/personen die het onderzoek uitvoert/uitvoeren;

 • tde vastgestelde gevaren en risico's;

 • groepen van werknemers die bijzondere risico's lopen;

 • de benodigde beschermingsmaatregelen;

 • nadere gegevens over de invoering van de maatregelen, zoals de naam van de verantwoordelijke persoon en de datum;

 • nadere gegevens over de afspraken aangaande controle en onderzoek in de toekomst, waaronder data en betrokken personen;

 • nadere gegevens over de betrokkenheid van de werknemers en hun vertegenwoordigers bij de risicobeoordeling.

Risicobeoordelingsdocumenten moeten in overleg en in samenwerking met de werknemers en/of hun vertegenwoordigers worden opgesteld en moeten door hen kunnen worden geraadpleegd. De betrokken werknemers moeten in elk geval op de hoogte worden gebracht van de resultaten van elke risicobeoordeling die betrekking heeft op hun werkplek en de maatregelen die moeten worden genomen naar aanleiding van de risicobeoordeling.