Doel van risicobeoordeling

Alle werkgevers hebben de algemene plicht om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers in alle aspecten van het werk te garanderen. Doel van de risicobeoordeling is de werkgever in staat te stellen maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.

Deze maatregelen omvatten o.a.:

  • de voorkoming van arbeidsgerelateerde risico's;

  • het verschaffen van informatie aan werknemers;

  • het opleiden van werknemers;

  • het beschikbaar stellen van de organisatie en de middelen om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren.

Risicobeoordeling heeft onder meer tot doel arbeidsgerelateerde risico's te voorkomen; dit moet altijd het streven zijn, al zal het in de praktijk niet altijd lukken. Als het voorkomen van risico's niet mogelijk is, moeten ze worden beperkt en dient het beperkte risico onder controle te worden gehouden. Op een later tijdstip zal het resterende risico in het kader van een herzieningsprogramma opnieuw worden beoordeeld. Wellicht beschikt men dan over nieuwe inzichten waarmee het risico kan worden geëlimineerd.

De risicobeoordeling moet zo worden opgezet en toegepast dat werkgevers:

  • de gevaren op de werkvloer kunnen onderkennen en de risico's die daaruit voortvloeien kunnen evalueren, om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en anderen te beschermen, met de nodige aandacht voor wettelijke vereisten;

  • de risico's kunnen evalueren om een gefundeerde beslissing te nemen over de in te zetten arbeidsmiddelen en chemische stoffen of preparaten, de inrichting van de werkplek en de organisatie van het werk;

  • kunnen controleren of de genomen maatregelen toereikend zijn;

  • de prioriteit van acties kunnen vaststellen als uit de risicobeoordeling blijkt dat er meer maatregelen moeten worden getroffen;

  • aan zichzelf, de bevoegde instanties, werknemers en hun vertegenwoordigers kunnen laten zien dat alle voor het werk relevante factoren in aanmerking zijn genomen en dat de beoordeling van de risico's en de maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid op gedegen onderzoek stoelt;

  • kunnen garanderen dat de preventieve maatregelen en de werk- en productiemethoden die op grond van een risicobeoordeling nodig worden geacht, de bescherming van de werknemers verbeteren.