Kif għandha ssir evalwazzjoni tar-riskju

Fil-livell tal-UE m'hemmx regoli fissi dwar kif għandhom isiru l-evalwazzjonijiet tar-riskji (għandek tara l-leġislazzjoni speċifika relatata mal-evalwazzjoni tar-riskju f'pajjiżek). Madankollu, hemm żewġ prinċipji li wieħed għandu dejjem iżomm f'moħħu meta jasal għal evalwazzjoni tar-riskju:

 • li l-evalwazzjoni tiġi strutturata sabiex jiġi assigurat li l-perikli u r-riskji rilevanti jiġu indirizzati kollha (eż. li ma jintesewx doveri, bħat-tindif, li jistgħu jsiru barra mill-ħinijiet normali tax-xogħol, jew dipartimenti anċillari bħall-ippakkjar tal-iskart);

 • meta jiġi identifikat riskju, l-evalwazzjoni tibda mill-ewwel prinċipji billi wieħed jistaqsi jekk ir-riskju jistax jiġi eliminat.

Approċċ fi stadji għall-evalwazzjoni tar-riskju

Il-Gwida Ewropea dwar l-evalwazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol tipproponi approċċ ibbażat fuq numru ta' stadji differenti. Dan mhux l-uniku metodu ta' kif għandha ssir evalwazzjoni tar-riskju, hemm metodoloġiji varji ta' kif wieħed jilħaq l-istess għan. M'hemmx mod "tajjeb" wieħed għal kif għandha ssir evalwazzjoni tar-riskju u approċċi differenti jistgħu jaħdmu f'ċirkostanzi differenti.

Għal ħafna negozji, b'mod speċjali intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, approċċ mhux komplikat fuq ħames passi (li jinkorpora elementi ta' ġestjoni tar-riskju) bħal dan li hawn preżentat hawn taħt, għandu jaħdem sewwa.

L-1 Pass. L-identifikazzjoni tal-perikli u ta' dawk f'riskju

It-tfittxija għal dawk l-affarijiet fuq il-post tax-xogħol li għandhom il-potenzjal li jikkawżaw ħsara, u l-identifikazzjoni tal-ħaddiema li jistgħu jkunu esposti għall-perikli.

It-2 Pass. L-evalwazzjoni u l-prijoritizzazzjoni tar-riskji

Stima tar-riskji eżistenti (s-severità u l-probabilità ta' ħsara possibbli…) u li jiġu prijoritizzati skond l-importanza.

It-3 Pass. Deċiżjoni dwar azzjoni preventiva

Identifikazzjoni tal-miżuri xierqa biex jiġu eliminati jew ikkontrollati r-riskji.

Ir-4 Pass. It-twettiq ta' azzjoni

It-tqegħid ta' miżuri preventivi u protettivi f'posthom permezz ta' pjan ta' prijoritizzazzjoni.

Il-5 Pass. Monitoraġġ u reviżjoni

L-evalwazzjoni għandha tiġi riveduta f'intervalli regolari sabiex jiġi assigurat li tinżamm aġġornata.

Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li hemm metodi oħrajn li jaħdmu tajjeb ukoll, partikolarment għal riskji u ċirkostanzi aktar kumplessi. Liema approċċ għall-evalwazzjoni jkun applikat jiddependi fuq:

 • in-natura tal-post tax-xogħol (eż. stabbiliment fiss, jew wieħed transitorju)

 • it-tip ta' proċess (eż. operazzjonijiet ripetuti, proċessi li qed jiżviluppaw/jinbidlu, xogħol fuq talba)

 • il-kompitu esegwit (eż. ripetittiv, okkażjonali jew ta' riskju għoli)

 • il-kumplessità teknika.

F'xi każijiet, eżerċizzju wieħed li jkopri r-riskji kollha f'post tax-xogħol jew attività jista' jkun xieraq. F'każijiet oħra, approċċi differenti jistgħu jkunu xierqa għal partijiet differenti ta' post tax-xogħol.

Id-dokumentazzjoni tal-evalwazzjoni tar-riskju

Għandu jinżamm reġistru tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet tar-riskju fuq il-post tax-xogħol. Dan ir-reġistru għandu jintuża bħala bażi:

 • għall-informazzjoni li trid tiġi mgħoddija lill-persuni konċernati

 • għall-monitoraġġ sabiex jiġi evalwat jekk ġewx introdotti l-miżuri neċessarji

 • għall-evidenza li trid tiġi prodotta għall-awtoritajiet ta' superviżjoni

 • għal kull reviżjoni jekk jinbidlu ċ-ċirkostanzi.

Huwa rakkomandat li tal-anqas jinżammu dawn id-dettalji:

 • isem u funzjoni tal-persuna li qed tagħmel l-eżami

 • il-perikli u r-riskji li ġew identifikati

 • il-gruppi ta' ħaddiema li jħabbtu wiċċhom ma' riskji partikolari

 • il-miżuri ta' protezzjoni neċessarji

 • dettalji tal-introduzzjoni tal-miżuri, bħall-isem tal-persuna responsabbli u d-data

 • dettalji ta' monitoraġġ sussegwenti u l-arranġamenti għar-reviżjoni, inklużi d-dati u n-nies involuti

 • dettalji tal-involviment ta' ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom fil-proċess tal-evalwazzjoni tar-riskju.

Ir-reġistri tal-evalwazzjonijiet għandhom isiru bil-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom u għandhom ikunu disponibbli għalihom għal informazzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-ħaddiema konċernati għandhom ikunu infurmati bir-riżultat ta' kull evalwazzjoni li tirrigwarda l-parti li jaħdmu fiha, u l-azzjoni li se tittieħed bħala riżultat tal-evalwazzjoni.